Cyclife Sweden, Nyköpings anläggning

Cyclife Sweden har tillhandahållit avfallshanteringstjänster till nationella och internationella kunder i 40 år. Alla behandlingstjänster inkluderar volymminskning och behandlingen utförs alltid på kundspecifik kampanjbasis för att placeras på första plats innan.

 • Plats: Cyclife Sweden AB ligger på industriområdet Studsvik utanför Nyköping på Sveriges östkust.
 • Anställda: 100 anställda
   

Behandling av metall

Anläggningen för behandling av metall erbjuder ett utbud av tjänster som inkluderar segmentering, dekontaminering, smältning (upp till 5 000 ton per år), friklassning och återvinning av producerade metallgöten samt karakterisering och konditionering av sekundäravfallet så att det kan returneras till kunden. Stora komponenter, upp till 400 ton och upp till 30 meter långa, kan behandlas. Den genomsnittliga återvinningsgraden, baserat på de 40 000 ton som behandlats i anläggningen, är i storleksordningen 95%.

Värmebehandling av organiskt avfall genom förbränning eller pyrolys

Torrt radioaktivt avfall (plast, papper, textil, trä osv), vätskor (oljor och vattenlösningar) och aktiverat kol från filter samt vissa jonbuytarmassor kan behandlas i anläggningen. Totalt kan upp till 600 ton per år behandlas. Varje order bandlas i en isolerad kampanj för att säkerställa att respektive kund får sitt sekundäravfall i retur.
Pyrolysanläggningen är helt tillägnad torrt radioaktivt avfall från av kärnbränslefabriker. Syftet med processen är en nedbrytning av organiska föreningar i en kontrollerad atmosfär vid en temperatur som möjliggör återvinning av uranet i askan efter behandling. Det återvunna uranet från askan kan återinföras i processen för framställning av kärnbränsle.
Båda metoderna ger en kraftig minskning av volymen.

Kartläggning av material och avfall

Cyclife Sweden har flera olika möjligheter att karakterisera material och avfall. Ett välutrustat analyslaboratorium där såväl kemiska som radiologiska analyser utförs, en station för karakterisering av sekundäravfallskollin, en gediget skärmad friklassningsmätningsanläggning (kapacitet 2 500 ton per år) samt mobila mätutrustningar för karakterisering ute hos kund.

Transport

Tillgång till en roll-on / roll-off hamn inom Studsvik Tech Park. Hamnen är en viktig förutsättning för att kunna ta emot stora radioaktiva komponenter för behandling och ett komplement till landsvägstransport av material och avfall. Stora komponenter från hela världen kan tas emot i Cyclife Swedens kärntekniska anläggningar.
Säkerhet och ansvarstagande för människor, djur och miljö är högsta prioritet för Cyclife Sweden och kärnkraftsindustrin.

Kontakta oss

Tillträdesvillkor

Här är dokumentationen för personer som kommer till Cyclife Sweden AB

För eget tillträde till Studsvik Tech Park gäller följande:

 • Godkänd säkerhetsprövning, genomförs av arbetsgivaren enligt mall Säkerhetsprövning inhyrd
 • Godkänt drogtest, resultat för följande droger ska framgå av protokollet:
  • Cannabis
  • Amfetamin/Ecstasy (MDMA)
  • Kokain
  • Opiater
  • Bensodiazepiner
 • Utbildning Skydd och Säkerhet (SoS), länk https://login4.competencetool.se/Kkvgemensam/CourseCatalog
 • Påskrivet dokument Tillträdesvillkor och personuppgiftshantering
 • Giltig föranmälan

 Ska den inhyrda utföra arbete på kontrollerat område gäller utöver kraven ovan följande:

 • Utbildning Strålskydd i praktiken (SiP), se mer info nedan hur anmälan ska ske.
 • Om Strålskydd klassar entreprenören till kategori A ska en radiologisk läkarundersökning ha genomförts och läkaren ska ha utfärdat Tjänstbarhetsintyg för arbete med joniserande strålning, vilket ska lämnas in enligt nedan.

Ska den inhyrda arbeta temporärt på skyddat område utomhus gäller kraven för eget tillträde, samt Utbildning Strålskydd för skyddat område utomhus, anmälan görs till kursadmin@cyclife-edf.com
Ska den inhyrda arbeta med avfallshantering på skyddat område utomhus gäller samma krav som för arbete på kontrollerat område.

Utbildning Strålskydd i Praktiken (SiP)

Anmälan till SiP för entreprenörer/inhyrda som ej ska ha ledsagare sker enligt nedan. Utbildningen är kombinerad teoretisk och praktisk utbildning. Utbildningen är lärarledd. Utbildningen omfattar ca 6 timmar och genomförs på plats på anläggningen. Godkänd SoS utbildning är ett krav för att få delta i SiP.

Anmälan sker enligt dokumentet Utbildningstillfällen SiP Grund, i anmälan anger du ditt namn, vilken utbildning du vill anmäla dig till, företag som du är anställd på samt dina kontaktuppgifter.

Informera i god tid vid behov av utbildning SiP på engelska.
 
Samtliga utbildningsintyg, säkerhetsprövning, drogtest, tillträdesvillkor och tjänstbarhetsintyg ska skickas till Säkerhetshandläggaren, sakerhetshandlaggare@cyclife-edf.com eller brevledes till Säkerhetshandläggare Cyclife Sweden AB, Box 610 61110 Nyköping

Förnya tillträdeskriterier

Tillträdeskriterierna för eget tillträde ska repeteras med olika tidsintervaller. Ett automatiserat system skickar ut information till dig om vad du behöver förnya, samt hur lång tid du har på dig att förnya kriteriet innan du blir spärrad. Systemet har avsändaradress noreply_foranmalan@studsvik.se

Besökare

För besökare till Studsvik Tech Park gäller följande:

 • Giltig föranmälan
 • Påskrivet dokument Tillträdesvillkor och personuppgiftshantering

Kvalitetscertifikat och policyer

Här är de olika kvalitetscertifikat och policy.

Cyclife Sweden AB har valt att arbeta enligt ett vedertaget och standardiserat arbetssätt för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Cyclife arbetar enligt dessa standarder tillsammans med samtliga intressenter inklusive kunder och leverantörer med kvalitetsförbättringsarbete, för bästa arbetsmiljö och för minimal miljöpåverkan.
Cyclife är certifierad enligt följande standards:

Cyclife Sweden AB har genom sin styrelse fastställt företagets policyer. Dessa omfattar bl.a. säkerhetspolicy, miljöpolicy, arbetsmiljöpolicy och kvalitetspolicy. Policyer följer den strategiska inriktningen och undertecknas av VD efter beslut i styrelsen. Beslutade policyer finns tillgängliga på företagets intranät för alla anställda. Vid uppdateringar informeras all personal om förändringarna. Policyer dokumenteras även i ett format som kan kommuniceras med externa intressenter.

Radiologiska tjänster och analys utanför kärnkraftssektorn

Cyclife Sweden har, utöver kärnteknisk verksamhet, en organisation som hanterar slutna radioaktiva strålkällor och annat radioaktivt material som används, uppkommer eller påträffas utanför den kärntekniska industrin.
 
Cyclife har en mångårig erfarenhet att hantera radioaktivt material och erbjuder kunden en helhetslösning som kan innefatta allt från kartläggning, transport och behandling till slutlagring i berggrunden. Utöver detta kan vi erbjuda analyser i vårt laboratorium samt rådgivning och tekniska utredningar etc.

Vill du bli en del av ett miljöföretag som utvecklar lösningar och erbjuder tjänster inom kärnkraftsindustrin?

Cyclife Sweden är ett företag inom EDF koncernen som är specialiserat på att hantera behandla lågaktivt avfall från kärnkraftsindustrin. Vi erbjuder också en specialistkompetens rörande avveckling av kärnkraftsreaktorer och andra radiologiska anläggningar.
Vi söker ständigt ingenjörer och specialister som vill bli en del av vårt framgångsrika team som utvecklar innovativa och effektiva tjänster och behandlingsmetoder till våra kunder.

Eller är du intresserad av en internationell karriär inom kärnkraftsindustrin så är du välkommen att fortsätta till vårt moderföretag EDF SA som är världens främsta kärnkrafts operatör och har en global verksamhet.
Prova länken till Join us i EDF https://www.edf.fr/en/edf-join-us